Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Finalist i E-Prize 2016 inom kategorin Energieffektivisering

När Veckans Affärer och E.ON arrangerade Sveriges största energipris – E-Prize – för att uppmärksamma företag inom sina respektive områden, var Chemiclean AB en av de tre finalisterna i kategorin Energieffektivisering. Deras klimatsmarta och unika metoder för att rengöra och återställa funktionen hos kyl-, värme- och energiåtervinningssystem har rönt mycket stor uppskattning hos både fastighetsbolag och teknikexperter. Chemiclean-metoden, rengör och återställer värme- och kylsystem. Resultatet blir full genomströmning och avsevärt högre energieffektivitet, med både miljömässiga och ekonomiska besparingar som följd.

Vi har i många år varit glada och stolta över att ha marknadens mest innovativa metod för att uppnå klimatsmarta och energieffektiva fastighetssystem. Som finalist blev vi ännu gladare och stolta över att Chemiclean-metoden® är beviset på att det går att förena miljönytta med ekonomisk lönsamhet”, säger VD och utvecklingschef Branko Kuljić.

Återställer systemen i ursprungligt skick
Chemiclean AB, som naturligtvis är ISO-certifierat enligt både miljö och kvalitet, har under de 20 år man varit verksamma, fokuserat på rening av energibärande vätskor av olika slag. Man har genom åren utvecklat sin egen unika och innovativa metod – Chemiclean-metoden, för att rengöra och förebygga energibortfall i värme- och kylsystem. I äldre värmesystem är det ofrånkomligt att bl.a. svartrost, bakterier och andra lösa partiklar ställer till problem genom att försämra flödet i systemen och därmed orsaka energibortfall.
- Med vår teknologi återställer vi systemen i ursprungligt skick samt skyddar från liknande störningar i framtiden, konstaterar Branko Kuljic.

Chemiclean metoden®
För effektiva energiåtervinningssystem!
Nulägesanalys är ett perfekt sätt att få aktuell status på fastighetssystem och i tid upptäcka system med sura pH värden/ höga metallhalter/ sedimenteringar/ nedbruten glykol/ blandade frysskyddsvätskor/ växlare med lång drifttid och försämrade verkningsgrader m.m. 
- Vi har en helt unik metod att rengöra energiåtervinningssystem genom att rena och återställa gammal glykol, berättar Branko Kuljic.
Då glykol utvinns från råolja och är en ändlig resurs erbjuder Chemiclean fastighetskunder både ekonomisk och miljömässig nytta genom att återanvända renad och återställd glykol EarthCare efter avslutat rekonditioneringsuppdrag.
Detta ligger i linje med EU:s avfallsdirektiv att allt avfall i så hög grad som möjligt skall återanvändas och vi ser i dag ett stort intresse från fastighetsägare att se över sina energiåtervinningssystem. 
Just försämrade verkningsgrader i energiåtervinningssystem beror ofta på att just frysskyddsvätskan i systemet håller på att brytas ned, vilket över tid leder till igensatta till- och frånluftbatterier/ pumphaverier/ läckage och i värsta fall driftavbrott.

Fallstudie visade 30 % besparing!
Att man kan uppnå mycket stora energibesparingar med Chemicleans insatser, visades bland annat i en fallstudie där man utförde ett uppdrag åt GE Capital Real Estate i en Stockholmsfastighet. Med en uppnådd energibesparing på i storleksordningen 30 procent, betalade sig åtgärderna redan inom loppet av några få månader.

Fler referenser
Redan 2012 tecknade Fastighetsbolaget Humlegården ett avtal med Chemiclean AB för kontroll och rekonditionering av energibärare i slutna vätskeburna klimatsystem i samtliga av sina fastigheter. Målet är att genom Chemiclean-metoden® ytterligare sänka energianvändningen på sina fastigheter samt att säkerställa driften av dessa. Allt dokumenteras och framsteg noteras så att man har klar bild av före – och efter rekonditioneringar. 

Tekniksamordnare Humlegården
-Vi har genom Chemiclean-analyser av våra systemvätskor fått en god status på våra vätskeburna system, säger Tom Eriksson.
Utifrån analysresultatet väljs lämplig metod för att åtgärda eventuella fel. 
Målet är att samtliga system rekonditioneras till rena och korrosionsskyddade enheter för optimal drift. Dessutom upprustar vi alla våra större system med Chemicleans effektiva magnetfilter och avgasare för att säkerställa kemin i våra vätskeburna fastighetssystem. Resultatet gynnar både oss som företag och våra hyresgäster samt viktigast av allt, vår miljö! 
Hittills har resultatet visat sig utöver förväntningar och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. 

 

-Leif Håklind