Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Håll Nollan – en samarbetsorganisation som ska minska arbetsplatsolyckorna i bygg- och fastighetsbranschen

I samband med Årets Bygge i mars, lanserades organisationen, Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, under devisen ”Håll Nollan”. I slutet av april i år hade organisationen 13 medlemsföretag i form av bl.a. rikstäckande bygg- och fastighetsbolag – en siffra som förmodligen är reviderad vid denna tidnings utgivning. Företagen blir medlemmar i en ideell förening som i sin tur äger det aktiebolag där verksamheten bedrivs. Den yttersta ambitionen är naturligtvis att helt eliminera arbetsplatsolyckor, men den mänskliga faktorn kommer nog även fortsättningsvis att spela en del spratt.

- För att ändå uppnå bästa möjliga resultat kommer samverkansorganisationen att fokusera på fyra intresseområden: Ledarskap, kultur, kunskap och kompetens, som ska utmynna i gemensamma standarder och arbetssätt, förklarar Håll Nollans VD, Ulrika Dolietis. Målet är att skapa gemensamma standarder i kombination med kravställningar och uppföljning.

Bjöd in representanter från bygg- och fastighetsbolag
Upprinnelsen till organisationen var att chefer från några bygg- och fastighetsbolag hade närt iden om Håll Nollan, varpå fastighetsbolaget Akademiska Hus tog tag i taktpinnen. Man bjöd in representanter från en rad tongivande bygg- och fastighetsbolag för att delge dessa sina funderingar och planer. Samtliga inbjudna tyckte att idén var utmärkt och bestämde sig snabbt för att delta.

Något måste göras för att minska olycksrisken
Bygg- och fastighetsbranschen sysselsätter idag runt 300 000 medarbetare i Sverige. Dagens förutsättningar med bostadsbrist gör att byggtiderna tenderar att kortas, samt att helg- och övertidsjobb har blivit mer frekvent – förutsättningar som tyvärr inte kommer att minska skaderisken.

Mot det faktum som råder idag, att några personer varje år får sätta livet till på våra byggarbetsplatser och att över 6 000 personer skadas årligen, varav närmare 2 000 så svårt att det krävdes att personen som drabbats blev sjukskriven i över en månad, står det med all tydlighet klart att något behöver göras för att komma tillrätta med problemet.

Unik satsning
- Tanken är att alla inblandade i ett byggprojekts olika faser, såväl byggherrar och byggentreprenörer som fastighetsbolag, underentreprenörer och branschorganisationer ska delta, vilket ger denna satsning unika förutsättningar. Bredden medför potentiella möjligheter att ta del av varandras erfarenheter och tillsammans skapa en stark plattform, säger Ulrika. 

- Att mer än fem personer/dag skadas med sjukskrivning och ibland med medicinsk invaliditet som följd är helt oacceptabelt, tillägger hon. Här finns påtagliga förutsättningar till reella förändringar.
I stället för att varje företag endast utarbetar sina egna säkerhetsrutiner kan organisationen utarbeta gemensamma rutiner, baserat på erfarenheter från alla medlemsföretag. Det gör att varje medlemsföretag kan lägga mer fokus på andra arbetsmiljöuppgifter.
Ulrika hänvisar dessutom till att flera andra europeiska länder framgångsrikt använder sig av liknande upplägg.

Ledarskap
Att bra ledarskap på ett företag, alltifrån VD till medarbetarna på byggarbetsplatsen, är avgörande för säkerhetsarbetet kan många skriva under på. Därför kommer det att vara ett viktigt inslag i Håll Nollans arbete.

Utökat intresse för medlemskap
I slutet av april, när intervjun med Ulrika Dolietis genomfördes, utgjordes de 13 medlemsföretagen av NCC, Skanska, PEAB, Veidekke, Sveriges Byggindustrier, Jernhusen, Akademiska Hus, Vasakronan, Locum, Assemblin, Byggherrarna, Bravida och Trafikverket. 
Ulrika tillkännagav dock att ytterligare ett tiotal företag hade visat intresse för medlemskap i Håll Nollan, så det är inte omöjligt att medlemsantalet har utökats.

30 års erfarenhet
Att Ulrika Dolietis valdes till VD för ”Håll Nollan” var ingen tillfällighet. Hon har nämligen 30 års erfarenhet från byggbranschen, varav de senaste åtta åren som arbetsmiljöchef på Skanska.

Ulrika har stor tilltro på Håll Nollan och uttrycker en förhoppning om att kunna redovisa betydligt trevligare siffror för olycksstatistiken framöver.

 

-Sven Lundqvist