Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Ökade trafikvolymer i Ystad Hamn

- Det är glädjande att konstatera återigen en bra ökning av antal ton gods, lastbilar, bussar, personbilar och passagerare i hamnen, säger Björn Boström, VD för Ystad Hamn Logistik AB. - Tillsammans med våra partners gläds vi över att våra ansträngningar fortsätter ge utdelning och vi ser en kraftig marknadstillväxt i både Polen och Danmark, som varit till nytta för hamnen. Trenden fortsätter och vi har under första halvåret 2016 en rejäl ökning, trots förra årets rekordsiffror under motsvarande halvårsperiod. - Ystads hamn är ju en naturlig port till Polen och sedan vidare ut i centrala Europa. Vårt strategiska läge på den svenska sydkusten gör att Ystad hamn har en viktig roll som exportör och som leverantör för företagen i Skåne och för hela det sydsvenska näringslivet.

- Hamnen utgör en viktig länk i den transportkedja som med sitt gynnsamma geografiska läge betjänar trafiken per bil och järnväg via färjor mot kontinenten, och som dessutom har stor betydelse för den konventionella sjöfarten i Östersjön, enligt Björn Boström.
Med sina knappt drygt två miljoner färjepassagerare årligen är Ystad hamn Sveriges tredje största färjepassargerarhamn. Man har sex dagliga avgångar till Polen, och tre till åtta avgångar dagligen till den danska ön Bornholm.

Positiva politiker
Representanter för den politiska styrelsen i region Skåne har tillsammans med regionala utvecklingsnämnden uppmärksammat den positiva utvecklingen för Ystad Hamn. Vid ett besök fick man information om de ökade trafikvolymerna och behovet av förbättringar i infrastrukturen. Detta för att få möjlighet, att på ett snabbt och säkert sätt kunna  ta emot den ökande mängden trafik och passagerare som detta medför. 
Framför allt riktades behovet av en bra infrastruktur på Europaväg E 65, där det i dagsläget finns ett antal problem på sträckan som behöver åtgärdas för att flexibelt, snabbt och säkert kunna klara av en ökande trafik. Viktigt inte enbart för Ystad utan för hela Skåne och dess möjligheter att skapa jobb och tillväxt i landet.
- Vi vill marknadsföra Ystad Hamn så att rederier, färjeoperatörer och andra intressenter uppfattar hamnen som en naturlig port för färjetrafik över södra Östersjön, säger Björn Boström.
- I vår vision och affärsidé framgår att Ystad Hamn skall vara en framsynt, hållbar hamn för kundernas, stadens och regionens utveckling. Vi skall erbjuda anläggningar och service som stimulerar hållbarhet, ökad integration och internationell handel och därmed skapa ett mervärde för hamnens kunder, för Ystads kommun och dess invånare.
- Allt sådant uppmärksammas naturligtvis av transportnäringens olika aktörer, som noga följer upp alla möjligheter som kan ge logistiska, miljömässiga och kostnadseffektiva fördelar, betonar Björn Boström.

Ystads Hamns internationella betydelse 
Varje år reser cirka drygt 1,4 miljoner passagerare mellan Ystad och Rönne, varav många danskar på väg mellan övriga Danmark och Bornholm, varför hamnen är viktig inte endast för svensk infrastruktur utan även för den danska trafiken. Hamnens internationella betydelse har från danskt politikerhåll vid flera tillfällen påtalats. Man har tydligt uttalat sitt stöd för Ystad Hamn i dess försök att få till stånd nödvändiga förbättringar av infrastrukturen i och runt hamnen.
- För att säkerställa att resorna till Bornholm för passagerare och gods som transporteras över Östersjön även fortsättningsvis ska ske så smidigt som möjligt, är det viktigt att hålla en löpande dialog med danska myndigheter ock och politiker, enligt Björn Boström.
- Vi arbetar ständigt för att göra svenska politiker uppmärksammade på de utmaningar hamnen står inför, och vad det kan få för positiv påverkan på samhället när infrastrukturen till och från hamnen förbättras. Stödet och uppbackningen vi då fått från danska politiker är här av allra största betydelse.
- Bornholmstrafiken är för oss ett glädjeämne, poängterar Björn Boström. Nu går en fjärdedel av all godstransport och 96 procent av all passagerartrafik mellan danska fastlandetövriga  Danmark och Bornholm via Ystad. Samtidigt innebär ju detta ett ökande behov av uppställningsytor, lastbilsparkeringar, servicebyggnader för chaufförer och lagerhallar i hamnområdet.
- Under maj månad beviljade kommunfullmäktige 55,7 miljoner kronor för denna investering. Dessa förbättringar i hamnen är ju en direkt följd av den stora volymutvecklingen som skett under de senaste åren och är mycket efterlängtade.

Ystad – Framtidens Hamn!
Björn Boström kom som ny VD till Ystad Hamn Logistik AB den 1 september 2008. Han kom med mångårig erfarenhet i bagaget, bland annat från rederisidan. Han är ekonom men har också arbetat som säljare, försäljningschef, marknadschef och som VD för olika färjelinjer i Sverige och Danmark. Han är hoppfull och klart positiv om hamnens utvecklingsmöjligheter och framtid i Ystad.
- Visionen är att skapa ”Staden Ystad 2030 ”en ny stadsdel och flytta hamnområdet söderut. Ut från stadens centrum. Det skulle frigöra det nuvarande hamnområdet och bidraga till en positiv utveckling av staden Ystad.
- Vi skulle kunna skapa bostäder med verkligt sjönära boende, hotell och restauranger, butiker och caféer, med fantastiska möjligheter för mängder av hela Öresundsregionens invånare. Till att kunna bo och leva i en underbar stad, med ett attraktivt pendlingsavstånd till hela Malmö- Lund- och Köpenhamnsområdet.– Det skulle ge möjligheter för Ystad Hamn Logistik att skapa framtidens hamn. Med verkligt effektiva och miljömässigt toppklassiga serviceinrättningar, för rederier, fraktbolag, passagerare och för stadens invånare.

- Då blir Ystad en attraktiv och miljöanpassad hamnstad, som stimulerar till både besök och boende, summerar Björn Boström.

 

 

-Gunnar Ericsson